لطفا اگر زحمتی نیست جایی را در تهران پیشنهاد دهید که دونفر به راحتی و در آرامش بتوانند حدود یک ماه کنارهم نشسته و روی موضوعی کارکنند مکانی شبیه یک کتابخانه دارای یک سالن در فضای سبز!

کافه بدلیل یک روز دو روز نبودن و بحث یک ماه بودن نمیتواند در این اوضاع نابسامان اقتصادی مناسب باشد.