چی بامزه تر از اینه که یه روز صبح از خواب پاشی که قرصای سرماخوردگیتو بخوری یهو ببینی یه آدم خال خالی تو آینه بهت زل زده تازه این آدم خال خالی الان چندتا گوشواره آبدارم به گوشاش آویزون کرده و روی دماغش مثل دلقکا یه توپه قرمزه >_<

 آبله مرغان در 21سالگی وسط امتحانات ترم وسط ماه رمضان
بدبختی کم داریم آبله هم میگیریم این وسط:|