وی ابلهیست که فردا دو امتحان دارد و کاملا هیچ نخوانده و با امید تعطیلی دانشگاه تصمیم به خوابیدن میگیرد. وی از شما میخواهد برایش دعا کنید

لازم به ذکر است امتحان فردا درسی است که کابوس تمام دوران تحصیل وی بوده است درسی به نام فارسی -_-